PROJECTE

Recuperació i ampliació de la masia

ANY

2011-2012

REF

1010-rhs

El present projecte, correspon a la reconstrucció de l’edifici anomenat “Caseta dels Estanyos” i una petita ampliació a la part nord de l’edifici, partint de la reconstrucció total de l’edifici existent després del seu enderroc donada la seva no validesa estructural. Pel fet d’estar situat l’edifici en sòl no urbanitzable s’ha seguit el tràmit de l’article 48 i la Disposició Transitòria 12 del TRLUC per tal de poder recuperar l’habitatge existent.